"Nic co robisz nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń."

(August Rodin, 1840-1917)

 

 

 

 

 

 

Parafialny Zespół Caritas

Caritas udziela pomocy doraźnej i długofalowej materialnej i finansowej osobom potrzebującym, bezrobotnym, chorym, starszym, dzieciom a także ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych, również poza granicami Polski.

Określenie "Parafialny Zespół Caritas" pokazuje najlepiej jego istotę:

Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który „pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności” (kan. 529 §1). PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

Zespół – jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Caritas -  PZC działa w strukturze Caritas Diecezji Pelplińskiej, korzysta z jej osobowości prawnej, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Pelplińskiej  oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

W naszej Parafii staramy się dostrzec obok siebie ludzi potrzebujących, a przede wszystkim uczynić życie znośniejszym.
Pomoc Caritas dotyczy głównie darów żywnościowych, pomocy indywidualnej, organizacji zajęć dla dzieci szkolnych w świetlicy parafialnej przez cały rok szkolny oraz wyjazdu letniego dla tychże dzieci, pomocy chorym oraz przygotowywanie paczek świątecznych dla rodzin ubogich.

 

Więcej informacji o nas

Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie

Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin, tel. 058 -536 -15 - 64

REGON:190920687-00731; NIP:593-20-92-463

Konto: Kredyt Bank I Oddz./Gdańsk Filia nr 5 w Pelplinie, Nr 1715001025-1210200721330000

 

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas:

przewodniczący – ks. Infułat Tadeusz Brzeziński

prezes – Elżbieta Piontek

wiceprezes – Teresa Szramowska

sekretarz – Barbara Nabakowska

skarbnik – Gabriela Noch

Dyżury członków Parafialnego Zespołu Caritas w celu rozpatrzenia bieżących spraw odbywają się według potrzeb. Informacje dotyczące pracy Zespołu przekazywane są na bieżąco, przede wszystkim podczas: spotkań katechetów, spotkań z radami pracującymi przy parafii, zajęć w świetlicy parafialnej, spotkań wolontariatu oraz spotkań służb liturgicznych.

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas to osoby bardzo zaangażowane w życie parafii (nie tylko w pracę na rzecz innych, ale również w jej życie duchowe). Każdy więc w sposób indywidualny rozwija swoje życie duchowe. Budują oni, ożywiają, doskonalą swoją formację poprzez: adoracje, spotkania modlitewne (każdego 13 dnia miesiąca), pielgrzymki, odpowiednią lekturę, nabożeństwa oraz inne formy kultu. Często bywa tak, że są one współorganizatorami i współprowadzącymi adoracje i inne nabożeństwa.

 

Formy prowadzonej działalności:

 • Osoby chore, starsze, samotne
  PZC obejmuje systematyczną pomocą duchową i materialną osoby chore, starsze, samotne.
  Objętych taką pomocą jest około 130 osób. Raz w miesiącu kapłani naszej parafii odwiedzają zgłoszone osoby z posługą kapłańską. PZC przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnymi przygotowuje dla tych osób świąteczne upominki.
 • Wydawanie żywności
  PZC realizował program wydawania żywności (PEAD). W ciągu roku, od maja do grudnia 2011 roku, systematycznie, co 2-3 tygodnie otrzymywało pomoc 599 osób, tj. 175 rodzin. W tym okresie wydano łącznie 22.477 ton żywności.
 • Świetlica parafialna
  Przez cały rok szkolny (w miesiącach: I-VI oraz IX-XII) prowadzona jest świetlica parafialna. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu. Są to zajęcia tematyczne z elementami socjoterapii. W ramach tych zajęć organizowane jest dożywianie dzieci. W miesiącach letnich organizowane są też wakacyjne wyjazdy dla dzieci ze świetlicy parafialnej. Z letniego wypoczynku skorzystało ponad 100 dzieci.
 • Poradnia pomocy matkom i rodzinie
  Przez cały rok 2010 odbywały się też zajęcia w powołanej do życia (jeszcze w roku 2008) Poradni Pomocy Matkom i Rodzinie. W ramach działalności tej poradni odbywały się bezpłatne zajęcia dla przyszłych rodziców prowadzone w Szkole Rodzenia.
 • Akcja "Serce pełne dobra miej"
  Od kilu lat, przed świętami Bożego Narodzenia, przeprowadzona zostaje świąteczna akcja zbiórki darów dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pod hasłem „Serce pełne dobra miej”. Dzięki zgromadzonym produktom żywnościowym, w tym roku, udało się zrobić paczki i wspomóc 198 rodzin z terenu miasta i gminy Pelplin.
 • Akcja "Jałmużna Wielkopostna"
  Do działalności dobroczynnej włączamy co roku także najmłodszych naszych parafian. W ramach akcji „Jałmużna wielkopostna” w okresie Wielkiego Postu w szkołach rozprowadzone zostają specjalne skarbonki, do których dzieci składają drobne ofiary.
 • Pomoc indywidualna
  Pomoc indywidualna (w postaci darów rzeczowych, spłaty zadłużeń, żywności, a czasem zapomogi pieniężnej) udzielana była po osobistej rozmowie oraz rozeznaniu sytuacji danej osoby lub rodziny. Z takiej formy pomocy skorzystało każdego miesiąca 28 osób.
 • Szkolne Koło Caritas
  W Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie, pod patronatem Parafialnego Zespołu Caritas, działa Szkolne Koło Caritas skupiające dzieci i młodzież. W ramach wolontariatu służy ono pomocą w wielu akcjach organizowanych w parafii i na terenie szkoły.

 

Zespół Caritas w parafii Wniebowzięcia NMP w Pelplinie współpracuje:

 • z władzami Miasta i Gminy Pelplin,
 • z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku,
 • ze Starostwem Powiatowym,
 • ze Stowarzyszeniem Miłośników Pelplina, które zadeklarowało gotowość szerokiego wspierania działań na rzecz dobra i rozwoju dzieci i młodzieży,
 • z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • z lokalnymi sponsorami.

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy do tej pory wspierali duchowo i finansowo naszą działalność.

Pieniądze, które otrzymujemy przekazywane są na wspieranie świetlicy parafialnej oraz na pomoc indywidualną, której w ostatnich latach wciąż nam  przybywa.

 

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć finansowo nasze działania prosimy o przekazywanie pieniędzy na nasze konto:

Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie

Plac Mariacki 2, 83-130 Pelplin,

Konto: Kredyt Bank I Oddz./Gdańsk Filia nr 5 w Pelplinie, nr 1715001025-1210200721330000

 

Program PEAD "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”

Głównym założeniem przy realizacji Programu jest udzielanie systematycznej (comiesięcznej) pomocy osobom najuboższym, a nie jednorazowe wsparcie dużej grupy osób.

Parafialny Zespół Caritas naszej parafii w 2011 roku realizował  program PEAD - Europejski Program Pomocy Potrzebującym. Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom najuboższym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne.

Odbiorcami żywności były osoby, które otrzymywały gotowe artykuły spożywcze jako formę pomocy społecznej. Pod względem finansowym i skali pomocy jest to największy program w Polsce. W 2011 roku Caritas otrzymała 19 rodzajów produktów z grupy artykułów zbożowych i mlecznych, z których Parafialny Zespół Caritas otrzymał:

 • chleb chrupki żytni,
 • kasza jęczmienna z gulaszem,
 • kasza jęczmienna z warzywami,
 • kasza gryczana, makaron z gulaszem,
 • makaron muszelki i świderki,
 • mąka pszenna,
 • muesli,
 • płatki kukurydziane,
 • ryż,
 • herbatniki,
 • zupy (krupnik i pomidorowa z ryżem),
 • kawa zbożowa (instant),
 • sery (podpuszczkowy i topiony),
 • mleko UHT,
 • masło.

Są to artykuły spożywcze specjalnie oznakowane - z logo Unii Europejskiej, Agencji Rynku Rolnego oraz Caritas jako dystrybutora, opatrzone informacją: Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży.

 

"Podaruj kroplę miłości"

Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca do włączenia się w ogólnopolską kampanię społeczną "Podaruj kroplę miłości", której celem jest zachęcenie Polaków do oddawania krwi.

Prosimy osoby oddające krew o podanie w punkcie krwiodawstwa informacji, że biorą udział w akcji Caritas.
Oddanie „kropli” krwi to dar najcenniejszy z możliwych. To danie drugiemu wiary - często utraconej w wyniku choroby, to ofiarowanie nadziei na wyleczenie, to w końcu dar chrześcijańskiej miłości bliźniego. Chcemy naszym działaniem zwrócić uwagę na konieczność niesienia pomocy niematerialnej. To tak niewiele, a zarazem najwięcej, bo krew to życie.

Stereotyp mówi, że darem może być jedynie pieniądz - tymczasem dar to przede wszystkim czas i miłość (przypominał o tym kardynał Stefan Wyszyński).

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo drugi człowiek potrzebuje  pomocy, w szczególności chory, dlatego z okazji obchodzonego po raz dwudziesty Światowego Dnia Chorego, Caritas zachęca do odwiedzenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i honorowego oddawania krwi.

By pomóc drugiemu, zwłaszcza choremu, trzeba poświęcić część swojego czasu i życia. Do takiej postawy zachęcał św. Maksymilian Maria Kolbe, patron honorowych dawców krwi. Wśród Polaków nie brakuje ludzi dobrej woli, o sercu wrażliwym, gotowym do najszlachetniejszego ofiarowania czasu i cząstki siebie drugiemu człowiekowi, czego dowodem jest sukces wielu kampanii, akcji i zbiórek prowadzonych przez Caritas w Polsce. Zachęcajmy własnym przykładem do honorowego krwiodawstwa jako daru siebie drugiemu człowiekowi – apeluje dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest skierowana do wszystkich, którzy chcą podjąć wysiłek i ofiarować swoją krew chorym. W kampanię zaangażowały się Parafialne Zespoły Caritas, pracownicy i wolontariusze Caritas. Przystąpili do niej także duchowni, zgromadzenia zakonne i seminaria duchowne w całej Polsce. Jak zwykle nie brakuje młodzieży i środowisk akademickich oraz wsparcia Wojska.

Krew można oddawać bez uszczerbku dla zdrowia ratując innym życie. Dawcą może być zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, posiadająca dokument ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL. Wszelkie szczegóły dotyczące honorowego krwiodawstwa znajdują się na ulotkach dostępnych w parafiach, diecezjalnych Caritas oraz RCKiK.

Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest realizowana we współpracy z Narodowym Centrum Krwi, Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Kardiologii, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek oraz Klasztor na Jasnej Górze i Klasztor w Niepokalanowie.

Znajdź czas! Podaruj Kroplę Miłości.

Akcja ta ma uświadomić społeczeństwu, że każdy może pomóc drugiemu człowiekowi, ponieważ oddanie krwi to najcenniejszy dar, to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie. Poza tym jest to podkreślenie faktu, że każdy może coś ofiarować drugiemu człowiekowi, jeśli nie dobra materialne, to swój czas lub krew.

 

Wspomóż działalność 1%

Parafialny Zespół Caritas Parafii NMP w Pelplinie i Stowarzyszenie Miłośników Pelplina zwraca się z prośbą o wsparcie prowadzonych działań na rzecz mieszkańców Pelplina poprzez przekazanie kwoty 1% od swojego podatku.

Działalność obu organizacji zazębia się, szczególnie na płaszczyźnie pracy z dziećmi i młodzieżą. Poza działaniami charytatywnymi, Zespół Caritas Parafii prowadzi zajęcia w Parafialnym Centrum Dzieci i Młodzieży. W tych samych obiektach, Stowarzyszenie realizuje projekty dla młodzieży. Niektóre osoby zaangażowane w te zajęcia, uczestniczą w pracach obu organizacji. Stąd też narodził się pomysł wspólnego informowania o działaniach Zespołu Caritas Parafii i Stowarzyszenia oraz przekazania praktycznych informacji o sposobie przekazania 1%.

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina osobowość prawną uzyskało 19 stycznia 2004 roku (nr KRS: 0000188844), a status organizacji pożytku publicznego 11 stycznia 2005 roku.

(Wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego znajdują się w spisie na stronie http://opp.ms.gov.pl/ serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości. Więcej o O.P.P. przeczytasz na stronie www.pozytek.ngo.pl)

Poniżej przekazujemy wskazówki o sposobie przekazania 1%.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Zespołu Caritas Parafii i członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Pelplina - ks. prałat Tadeusz Brzeziński;

Prezes zarządu Zespołu Caritas Parafii - Elżbieta Piontek;

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina - Piotr Łaga; Koordynator Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży,

skarbnik zarządu Stowarzyszenia  Miłośników Pelplina - Anna Szczygeł.

 

Jak przekazać 1% na Stowarzyszenie Miłośników Pelplina?

W swoim rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim polu formularza wpisujemy nazwę OPP: Stowarzyszenie Miłośników Pelplina i numer KRS: 0000188844 oraz kwotę 1%.

Od 2008 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organizacji (oznacza to, że nie musi ?wykładać? pieniędzy ze swojej kieszeni), uczyni to urząd skarbowy.

 

Galeria zdjęć >>

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry