«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca».

(Jan Paweł II)

 

I.  Warto wiedzieć, że...

Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

 

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

 

 

II. Kilka słów o...

...historii powstania modlitwy różańcowej.

Historię Różańca Świętego możemy śledzić od reguł pierwszych wspólnot zakonnych, które zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania pierwszej i najstarszej modlitwy chrześcijan - „Ojcze nasz”.

Za ojca tej modlitwy uważa się św. Dominika, któremu objawiła się Matka Boża nakazując mu, aby  w swojej walce z herezją albingensów, oprócz głoszenia kazań, modlił się tzw. Psałterzem Maryi (czyli 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 „Ojcze nasz”).

Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alanusowi de Roche (150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”).

Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe.

Odmawianie go porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę nazwano również „wieńcem różanym” czy „ogrodem różanym” (łac. rosarium – ogród różany). Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary.

W XVI wieku imperium muzułmańskie wybudowało ogromną flotę, w celu podboju Rzymu, a potem Europy. Wtedy papież Pius V, dominikanin i gorący propagator różańca, wezwał wszystkich katolików do modlitwy różańcowej. 7 października 1571 roku w okolicach Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w której starły się ze sobą flota chrześcijańska i turecka. Zacięta walka trwała wiele godzin,a o zwycięstwie Świętej Ligii przesądziła nieoczekiwana zmiana pogody — wiatr uniemożliwił manewry wojskom tureckim.

Zwycięska bitwa zatrzymała inwazję muzułmanów na Europę. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

Blisko dwa wieki później papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół.

W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego módl się za nami”.

 

Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja.

W swoich objawieniach w Lourdes, Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.

 

Matka Boża dała Alanusowi de Roche konkretne obietnice związane z odmawianiem różańca:

 1. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 2. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 3. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 4. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.
 5. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 6. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
 7. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 8. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
 9. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 10. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 11. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 12. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 13. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 14. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Informacje zaczerpnięte z opracowania Beaty Ciastoń.

 

 

III. Kilka słów o ...

...powstaniu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826.

Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

 

 

IV. Modlitwy

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową,

bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją codzienną potrzebą.

Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się

coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą,

hołdem dziecięcej pobożności i miłości,

umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków

w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia

wprowadzało mnie w duchowe głębie,

gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.

W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko

powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny,

więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie,

że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu,

przynosi wielkie owoce zbawcze,

że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia

otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim,

tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski,

które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

Królowo Różańca świętego,

módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!

Amen.

 

 

O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej

O Maryjo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów,

godna Jesteś najgłębszej naszej czci i chwały.

Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą opiekę nad nami

oraz na nieustającą pomoc, jaką nas otaczasz,

budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie,

czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz,

powstaje we mnie pragnienie,

by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach.

Tego i Ty, Maryjo, domagasz się od prawdziwych Swoich czcicieli

dla dobra ich własnej duszy i chwały Jezusowej.
O takie doskonałe nabożeństwo ku Tobie, o Maryjo

i ja Cię najpokorniej i najusilniej błagam.

Spraw, Matko Nieustającej Pomocy,

bym zawsze z taką czułą miłością garnął się do Ciebie,

z taką dziecięcą ufnością w potrzebach moich do Ciebie się zwracał,

jak Dziecię Jezus, które trzymasz na ręku,

bym tak usilnie i wytrwale trzymał się Twojej potężnej prawicy,

jak czyni to mały Jezus na Twoim cudownym obrazie.

O tę wielką łaskę doskonałego nabożeństwa do Ciebie błagam

także dla moich najbliższych i najdroższych,

owszem, dla wszystkich wiernych a nawet niewiernych;

bo ono jest najprostszą i najpewniejszą drogą do nieba.

Jezu spraw, niech takie prawdziwe nabożeństwo do Twojej i naszej Matki niebieskiej

kwitnie pośród nas, niech krzewi się po całym świecie.

Daj nam o Panie, gorliwych apostołów takiego nabożeństwa do Matki Najświętszej,

ażeby oni Jej nieustającą pomoc i opiekę nad nami po całym świecie głosili,

a przez to pozyskali dla Ciebie, o Jezu,

jak najwięcej dusz i zaprowadzili je do nieba. Amen.

 

 

Róże różańcowe:

W parafii istnieje 6 róż różańcowych dorosłych oraz 1 dziecięca podwórkowa róża różańcowa.

 

Zelatorki:

 • Krystyna Chyła,
 • Elżbieta Piontek,
 • Barbara Byczkowska,
 • Krystyna Leszczyńska,
 • Anna Meske,
 • Marzena Formella,
 • Katarzyna Bembenek,
 • Anna Grudniewska,
 • Teresa Szramowska,
 • Maria Bielińska,
 • Maria Mokwińska.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry